روش اجرایی حوزه رسیدگی

حوزه رسیدگی :

این حوزه شامل رسیدگی به کلیه اسنادی میباشد( پژوهشی ، فرهنگی ،‌اداری ، عمرانی ، حقوق و دستمزد ، انبار ، صندوق رفاه ، شهریه ، مغایرت و تراز مالی) که توسط کارشناسان صدور سند صادر گردیده است .

در واقع رسیدگی به نوعی صدور سند میباشد که بایستی کلیه مدارک مالی را بررسی نموده و پس از اطمینان از صحت ، کامل و مربوط بودن آنها و همچنین محاسبات انجام شده ثبت هریک از مدارک را درکدهای مربوط به حسابداری تایید نماید و پس از آن ضمائم اسناد را شمارش و با مهر مربوط به رسیدگی با عنوان رسیدگی شد سند و ضمائم مربوطه را مورد تایید خود قرار میدهد.

 

اسناد تایید شده توسط رسیدگی به 2 صورت میباشد:

1- اسنادی که شامل پرداخت وجه یعنی صدور چک میباشد .

2- اسنادی که غیر چکی یعنی جهت تسویه ویا امور همچون شهریه ، تخفیف و ..... میباشد .

اسناد نوع اول : شامل اسنادی که پس از تایید سند و چک توسط مسئول رسیدگی ، درسیستم حسابداری تایید و آن را به همراه اسناد مربوطه طی اخذ رسید به مسئول دفتر مالی تحویل مینمایند . مسئول دفتر مالی اسناد را به همراه چکهای مربوط البته پس از اخذ امضاء سند و چک از مدیرمالی،  تحویل مسئول دفتر معاونت اداری و مالی داده و پس از آن اسناد توسط معاونت اداری و مالی امضاء گردیده و تحویل حوزه ریاست جهت اخذ امضاء دوم چک وتایید سند میگردد.

اسناد به همراه چکهای مربوطه پس از امضاء ریاست مجددا به امور مالی جهت مهر نمودن چکها و تحویل به افراد ذینفع ارجاء داده میشود . اسنادی که چکهای آنها تحویل شده طی اخذ رسید توسط مسئول دفتر امور مالی تحویل بایگانی مالی میگردد .

اسناد نوع دوم : این اسناد از انجا که فاقد چک میباشد پس از بررسی از لحاظ کامل بودن و صحت مدارک مورد تائید رسیدگی قرار گرفته و پس از ممهور شدن به مهر رسیدگی تحویل بایگانی مالی جهت اخذ امضاء های مجاز قرار میگیرد .