روش اجرایی صدور اسناد حسابداری

روش اجرایی صدور اسناد حسابداری و رسیدگی به اسناد

     کلیه مدارک مالی مربوط به حوزه های مختلف واحد درحوزه اداری و مالی تجمیع میگردد و پس از نظارت و تایید مدارک مالی قابل پرداخت توسط معاون اداری و مالی به حوزه مالی(حسابداری ) ارسال میگردد این مدارک توسط مسئول دفتر حوزه مالی دردفاتر ارسال و مراسلات جهت پیگیریهای احتمالی ثبت میگردد و طی چندین کارتابل دراختیار ذیحساب و مدیر مالی قرار میگیرد مدیر مالی پس از نظارت مدارک بر اساس نوع و ماهیت ، آنها را دراختیار حوزه تشخیص و کنترل حساب قرار میدهد ، پس از بررسی درصورت ناقص بودن ، مدارک به دفتر امورمالی جهت رفع نقص ارجاع داده میشود ودرغیراینصورت دراختیار حوزه صدور سند جهت صدور سند حسابداری قرار میگیرد.