مالی شهریه

بخش مالی و شهریه : شامل مدارک ارسال شده از مالی دانشجویی میباشد . ثبت شهریه های واریزی توسط دانشجویان ، ثبت تخفیفات دانشجویی ، ثبت و پرداخت بستانکاری دانشجویان  دراین بخش صورت میپذیرد . پرداخت مبالغ اینگونه مدارک از جاری 0104692798004 و 0105719735005 صورت میپذیرد .

مدارک مالی که دربخشهای صدور سند مورد بررسی قرار گرفته در صورت صحیح ، کامل  و مربوط بودن در سیستم حسابداری Account ثبت گردیده و در نتیجه اسناد حسابداری صادر میگردد . کارشناسان پس از اخذ پرینت اسناد ثبت شده آنها را به تایید خود رسانده و همراه با ضمائم لازم طی اخذ رسید از کارشناسان رسیدگی تحویل حوزه رسیدگی مینمایند.