صندوق رفاه

بخش صندوق رفاه : شامل مدارک ارسال شده از سوی دانشجویان و حوزه اداری و مالی میباشد . پرداخت وام به دانشجویان ، ثبت چکها و سفته های اخذ شده از دانشجویان ، ثبت و پیگیری چکهای برگشتی و پرداخت وام به اساتید بورسیه در این بخش صورت میپذیرد .

پرداخت مبالغ اینگونه مدارک از جاری 010303808000 میباشد .