انبار

بخش انبار : شامل مدارک ارسال شده از حوزه اداری و مالی میباشد . صدور رسید ریالی و حواله ، چسباندن پلاک اموال ،  محاسبه استهلاک داراییها ، انبار گردانی و ........ دراین بخش صورت میپذیرد .