اداری و فرهنگی

 بخش اداری و فرهنگی : شامل مدارک ارسال شده از حوزه فرهنگ و اداری میباشد . پرداختهای مربوط به حق الزحمه امامان جماعت ، هزینه اردوهای زیارتی  و فرهنگی کارکنان و دانشجویان ، هزینه برگزاری همایشهای فرهنگی ، پرداخت کلیه قبوض ، تجدید تنخواه گردانها ، تجدید صندوق ، پیش پرداختهای پرسنل تدارکات و نقلیه ،‌پرداخت بورسیه ، تخفیفات کارمندی ، امور تسویه کارکنان تدارکات و نقلیه و.......... در این بخش صورت میپذیرد.

از آنجا که پرداخت مبالغ  مربوط به  مدارک حوزه فرهنگی ویژه دانشجویان بایستی از بودجه فرهنگی صورت پذیرد لذا اخذ مجوز از شورای فرهنگی واحد الزامی میباشد . پرداخت مبالغ اینگونه مدارک از جاری 0104692798004 و 0105719735005  میباشد .