حقوق و دستمزد

بخش حقوق  و دستمزد : شامل مدارک ارسال شده از حوزه اداری (کارگزینی کارکنان و هیئت علمی ) واحد میباشد . پرداختهای مربوط به حق الزحمه کارکنان و اساتید ، وامهای پرداختی به کارکنان و اساتید، پرداخت بیمه کارکنان و اساتید و کلیه مطالبات و بدهیهای کارکنان و اساتید دراین بخش انجام میپذیرد. پرداخت مبالغ اینگونه مدارک ازجاری 0104692798004 و 0105719735005  صورت میپذیرد .