بخش عمرانی و قراردادی

بخش عمرانی و قراردادی : شامل مدارک ارسال شده  ازحوزه عمران واحد میباشد پرداختهای مربوط به پیش پرداختهای عمرانی و قراردادی ، صورت وضعیت های ارسالی جهت امور پیمانکاری ، ثبت چکها وضمانت نامه های ارسالی از سوی پیمانکاران و اشخاص ، ثبت آگهی های مناقصه و مزایده انجام شده در واحد ، ثبت فیشهای شرکت درمناقصه یا مزایده‌ ، شناسایی و پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران و اشخاص حقیقی  در این بخش انجام میپذیرد.پرداخت مبالغ این گونه مدارک از جاری 0104692798004 و 0105719735005 صورت میپذیرد .