بخش پژهشی

بخش پژوهشی : شامل مدارک ارسال شده از حوزه پژوهش واحد میباشد و از آنجا که پرداخت مبالغ اینگونه مدارک بایستی از بودجه پژوهشی واحد صورت پذیرد اخذ مجوز از شورای پژوهشی واحد و درصورت نیاز منطقه یا سازمان مرکزی الزامی میباشد . پرداختهای مربوط به حق الزحمه داوری ، حق الزحمه تالیف کتاب ، حق الزحمه تشویق تالیف کتاب ، پیش پرداختهای شرکت در سمینارها  و همایش ها و تشویق مقالات در این بخش انجام میپذیرد پرداخت مبالغ اینگونه مدارک ازجاری 0106255653000 صورت میپذیرد .