بخش آمار

آمار:

پس از برگزاری دوره ها هر شش ماه آمار کاملی از تعداد دوره ها ، تعداد فراگیران ، مجموع ساعات برگزاری، نفر ساعت و پوشش آموزشی واحد به مرکز مطالعات منطقه ارسال می گردد.

 

  • استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه توسط کارکنان واحد

اطلاع رسانی :

قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی اطلاعیه ای مبنی بر شروع نام نویسی از کارکنانی که متقاضی استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه می باشند به همراه ذکر مدارک مورد نیاز روی بردهای مربوط نصب می گردد.

 

ثبت نام :

این مرحله با تکمیل فرم شماره یک بخشنامه شماره :305630/50 مورخ 13/9/91  مربوط به شیوه نامه اجرایی ادامه تحصیل کارمندان دانشگاه توسط متقاضیان و دریافت آخرین مدرک تحصیلی و مدارک مربوط به قبولی ایشان در آزمون دانشگاه  صورت می پذیرد .

 

بررسی مدارک :

پس از تکمیل فرم شماره یک و تحویل مدارک فوق به دفتر مطالعات کارشناس به بررسی مدارک و تهیه گزارش کاملی جهت ارائه در شورای راهبردی واحد می پردازد. در ضمن کارشناس موظف است کار نامه محصلین ترم های بالا تر را به منظور عدم مشروطی بررسی و گزارش آنرا به شورا ارائه کند.

 

ارسال نامه به مدیران:

این کار جهت اطلاع مدیران از وضعیت کارکنان در حال تحصیل و نیز اعلام رضایت برای استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه و یا ماموریت در طول دوره تحصیل آنان می باشد.

 

برگزاری شورا:

این شورا جهت بررسی نهایی وضعیت قبول شدگان و چگونگی تخصیص تخفیف شهریه با حضور ریاست، معاون اداری و مالی، معاون آموزشی ، کارشناس دفتر مطالعات و مدیر حراست واحد تشکیل  می گردد.

 

ارسال نامه تایید تخفیف شهریه:

پس از برگزاری شورا ، نامه تایید پرداخت 50% از شهریه متقاضیان پذیرفته شده تهیه و به واحد های محل تحصیل ایشان ارسال می گردد.

 

آمار:

پس از اتمام کلیه مراحل و ارسال نامه های تخفیف کارکنان آمار تعداد کل کارکنان ، تعداد متقاضیان و تعداد پذیرفته شدگان بر اساس 5% سهمیه هر ترم  تهیه وبه مدیرکل دفترمطالعات دانشگاه ارسال می گردد.