بخش دفتر مطالعات

 

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد اسلامشهر

 

دفتر مطالعات واحد اسلامشهردر سال 1384به همت مسئولین وقت به منظور ارتقاء سطح دانایی و به روز رسانی توان علمی اساتید و کارکنان در این واحد دانشگاهی تاسیس گردید.لازم به ذکر است در سال 1392رسیدگی به امور تخفیف شهریه تحصیلات کارکنان نیز به این دفتر محول شد.

 

عملکرد دفتر مطالعات

 

برگزاری دوره های آموزشی

  • سطح برگزاری

مدیران

اعضاء هیأت علمی

اعضاء هیأت علمی (بورسیه)

کارکنان

 

  • گستره جغرافیایی

کشوری

منطقه ای

واحدی

 

  گردش کار دفتر مطالعات

 

   تهیه و تدوین تقویم آموزشی:

این کار با انجام نیاز سنجی دوره ها در تمام سطوح از کلیه حوزه ها و دانشکده ها در آبان ماه هر سال آغاز و با جداسازی وطبقه بندی بیشترین دوره های مورد درخواست و زمانبندی دوره های مورد تصویب در آذر ماه هر سال به پایان رسیده پس از آن برای درج در تقویم منطقه ، به مرکز مطالعات دانشگاه ارسال می گردد.

 

 عقد قرارداد :

در این مرحله پس از شناسایی اساتید مجرب و تماس با ایشان جهت تدریس دوره آموزشی و پس از کسب موافقت ایشان ، قراردادی فی مابین مدرس زیربط و دانشگاه منعقد می گردد.

   اطلاع رسانی :

در شروع هر سال کاری با ارسال تقویم و CD به حوزه ها و یا نمایش تقویم از طریق سایت و LCD های واحد ویا ارسال پیامک ونصب اطلاعیه روی بردهای مربوط اطلاع رسانی دوره ها صورت می پذیرد.

 

ثبت نام :

پس از اطلاع رسانی ، فراگیران از طریق تماس تلفنی ویا مراجعه مستقیم به دفتر مطالعات در دوره های مورد نظر یا مورد نیاز خود ثبت نام می نمایند.البته این مهم گاهی توسط مدیران قسمتها به منظور ارتفاع نیازهای حوزه معرف انجام می شود.

 

برگزاری دوره :

با مشخص شدن مکان برگزاری دوره ،ِ هماهنگی با استاد دوره ، ثبت نام و تهیه اقلام مورد نیاز ، کارگاه مورد نظر در زمان و مکان اعلام شده برگزار می گردد.

 

  محاسبه حق الزحمه مدرس:

با اتمام دوره حق الزحمه استاد دوره بر اساس بخشنامه نحوه پرداخت حق الزحمه مدرسین محاسبه و پس از تایید مدیر اداری و به دستور معاونت اداری و مالی جهت پرداخت به مدرس زیربط به امور مالی واحد ارسال می گردد.

 

  صدورگواهینامه:

پس از برگزاری هر دوره و در پایان آن مدرس دوره لیست حضور و غیاب مورد تائید و در صورت برگزاری امتحان لیست نمره را به دفتر مطالعات تحویل و پس از آن گواهی دوره توسط کارشناس دفتر تهیه می گردد سپس گواهینامه ها یه امضاء و تائید معاونت اداری و مالی ، ریاست واحد و ریاست مرکز مطالعات رسیده و به فراگیران تحویل می گردد .

 

  پاداش دوره ها:

مطابق بخشنامه پاداش به شماره 18613/53 مورخ 5/2/84  پس از گذراندن ساعات مشخصی از دوره ها، کارکنان جهت دریافت پاداش درخواست خود را به دفتر مطالعات ارائه می کنند ، کارشناس دفترپس از کنترل دوره هایی که پیش از این پاداش آنها  پرداخت گردیده ، فرم رضایتمندی مدیران را تهیه و با تایید مدیر اداری و دستور معاون اداری و مالی به حوزه زیربط ارسال می کند.

 

  معرفی اساتید و کارکنان به سایر مراکز:

به منظور تسهیل در امر گذراندن دوره ها و فراگیری دانش مورد نیاز توسط فراگیران اعم از کارکنان یا اعضاء هیأت علمی و مدیران ، دفتر مطالعات پس از تکمیل فرم مربوطه متقاضیان را به سایر مراکز و دفاتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه معرفی می کند.