بخش خدمات

بخش خدمات واحد ، وظیفه ارائه خدمات لازمه را بخش های مختلف دانشگاه به شرح ذیل بر عهده دارد :

1- نظافت روزانه کلیه محوطه ها ، اماکن و دفاتر کاری دانشگاه .

2- ارائه سرویس دهی به کارکنان و هیأت علمی و مراجعین .

3- همکاری یا بخش های مختلف دانشگاه جهت برگزاری مراسمات و همایش ها .

4- همکاری با بخش های مختلف دانشگاه در جابجایی وسایل اثاثیه دفاتر کاری .

 

روند گردش کار برخی از امور :

1- درخواست نیرو جهت برگزاری مراسمات و همایش ها : حوزه هایی که در نظر دارند در مراسم و همایش های مختلف از نیروهای خدماتی جهت آماده سازی مقدمات کار و یا پذیرایی بهره گیرند می بایست درخواست خود را 2 روز زودتر به حوزه معاونت اداری و مالی ارائه نمایند تا مجوزهای لازمه در این خصوص صادر گردد .