بخش نقلیه

نقلیه واحد ( ترابری ) ، در حال حاضر این بخش خدمات لازمه را به بخش های مختلف دانشگاه ارائه می نمایند از جمله اموری که توسط این بخش صورت می گیرد . شامل :

1- ارائه سرویس دهی به کارکنان ، اساتید محترم واحد جهت ایاب و ذهاب  .

2- نگهداری و انجام تعمیرات لازم جهت آماده بودن خودروهای واحد .

3- ارائه سرویس دهی روزانه به بخش های مختلف دانشگاه از جمله به بخش تدارکات جهت خرید کالا .

4- ارائه سرویس جهت برپایی اردوهای دانشجویی ، بازدیدهای علمی و سفرهای زیارتی به شهرستانهای مختلف .

- روند گردش کار برخی از امور :

1- نحوه دریافت خودرو از نقلیه : کلیه دفاتر کاری که نیاز به خودرو جهت پیگیری و انجام امور محوله می باشند می بایست برگ اخذ خودرو را 24 ساعت قبل پس از تائید حوزه مربوط جهت اخذ مجوز به همراه برگ مأموریت خود به حوزه معاونت اداری و مالی ارائه نمایند تا پس از تائید مدیر اداری و معاون اداری مالی خودرو در اختیار قرار گیرد .

2- نحوه دریافت خودرو جهت اعزام دانشجویان به اردوهای دانشجویی و بازدیدهای علمی : حوزه ها یا دانشکده هایی که متقاضی برپایی اردوهای مختلف دانشجویی و یا بازدیدهای علمی می  باشند می بایست درخواست مربوطه را بهمراه مصوبه شورای فرهنگی از طریق حوزه معاونت دانشجویی یک هفته زودتر به حوزه معاونت اداری و مالی ارسال نمایند تا برگه های مأموریت جهت اشخاص برگزار کننده اردو و راننده صادر گردد .