معرفی بخش اداری

 

بخش اداری واحد اسلامشهر در حال حاضر با دارا بودن ادارات و قسمتهای مختلفی  همچون : کارگزینی ، دبیرخانه مرکزی ، تدارکات ، انبار ، نقلیه ، خدمات ، انتظامات ، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی و انتشارات با بیش از 100 نفر نیرو مشغول ارائه خدمات به پرسنل ، اساتید و دانشجویان محترم می باشد از جمله اموری که توسط دفتر مدیر امور اداری واحد صورت می گیرد عبارتند از :

  1. نظارت و کنترل بر عملکرد قسمتهای تابعه و دریافت گزارش ماهانه
  2. برگزاری جلسات مختلف کاری در راستای دستورالعمل های موجود از جمله : کمیته راهبردی نیروی انسانی و انتصاب جلسه کمیته انضباطی کارکنان و .......
  3. بررسی و طراحی وضعیت چارت سازمانی واحد با توجه به نیروی انسانی مورد نیاز قسمتها و حوزه ها
  4. جمع آوری و ارسال امتیازات واحد در راستای ارتقاء درجه و امتیاز واحد
  5. انجام امور رفاهی و بیمه ای از جمله : مازاد درمانی ، عمر ، ابنیه و ساختمانها ، وسایل نقلیه و مسئولیت مدنی کارفرما